نانوذراتی که جای سلول‌های سرطانی را در بدن مشخص می‌کنند