نازک‌ترین CD جهان، اطلاعات در مقیاس اتمی ذخیره می‌شود