در مدت چند دقیقه فضای اتاق عاری از ویروس کرونا می‌شود