از باتری نانویی در یک ابزار قابل پوشیدن استفاده شد