بررسی اثر نانوذرات عامل‌دار روی پروتئین سطح ویروس کرونا